Các lỗi thường gặp tại Dafabet

Mã số lỗi Mô tả
1001 Phiên làm việc đã kết thúc do không hoạt động. Vui lòng đăng nhập lại để tiếp tục.
0 Tài khoản đăng ký không thành công. Xin vui lòng liên hệ Hỗ trợ khách hàng.
1 Đăng ký hoàn tất. Cảm ơn bã đã đăng ký!
Chỉ cần đơn giản chọn phương pháp thanh toán bạn ưu tiên, Chuyển tiền và Đặt cược ngay!
002 Tên đăng nhập không hợp lệ. Tên đăng nhập phải có từ 8 – 30 ký tự và chữ số (a-z, A-Z, 0-9)
003 Tên không hợp lệ. Vui lòng chỉ sử dụng chữ cái ABC hoặc ký tự Trung Quốc.
004 Họ không hợp lệ. Vui long chỉ sử dụng chữ cái ABC hoặc ký tự Trung Quốc.
005 Ngày tháng năm sinh không hợp lệ. Vui lòng chỉ nhập số và chọn lựa năm sinh từ trình đơn xổ xuống kế bên. Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên mới được phép đăng ký thành viên của chúng tôi.
006 Địa chỉ không hợp lệ. Xin vui lòng chỉ nhập số, chữ cái ABC hoặc ký tự Trung Quốc, có thể nhập nhiều nhất là 160 ký tự
007 Mật khẩu không hợp lệ. Mật khẩu phải có từ 6-12 ký tự và chữ số (a-z, A-Z, 0-9).
008 Địa chỉ hộp thư không hợp lệ. Hãy đảm bảo bạn nhập đúng địa chỉ hộp thư. Ví dụ :email@domain.com
009 Câu trả lời không hợp lệ. Đây là trường hợp nhạy cảm và xin đảm bảo tất cả câu trả lời phải được nhập đúng như đã định trước.
010 Mã số an toàn không hợp lệ. Xin vui lòng thử lại lần nữa.
011 Số điện thoại không hợp lệ. Số điện thoại chỉ có thể là chữ số.
012 Tên đăng nhập không hợp lệ. Xin vui lòng chỉ sử dụng chữ cái và số, trong vòng từ 3-15 ký tự và phải được bắt đầu bằng chữ cái.
013 Mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng chỉ sử dụng chữ cái và số, chỉ có gồm 6-12 ký tự.
014 Tên không hợp lệ. Vui lòng chỉ sử dụng chữ cái.
015 Họ không hợp lệ. Vui lòng chỉ sữ dụng chữ cái.
016 Hộp thư không hợp lệ. Hộp thư phải có từ 5-50 ký tự và chữ số (a-z, A-Z, 0-9). Vui lòng đảm bảo bạn đã nhập đúng địa chỉ hộp thư của bạn. Ví dụ:email@domain.com
017 Thành phố không hợp lệ. Thành phố phải là chữ cái, nhiều nhất là 64 ký tự.
018 Tên đăng nhập đã tồn tại. Vui lòng chọn tên đăng nhập khác.
019 Hôp thư đã tồn tại. Nếu bạn đã quên tên đăng nhập và/hoặc mật khẩu của bạn, vui lòng bấm vào đây. Hoặc, liên hệ Hỗ trợ khách hàng để được giúp đỡ.
020 Bạn phải đủ 18 tuổi để đăng ký thành viên của chúng tôi.
021 Địa chỉ không hợp lệ. Chỉ có nhiều nhất là 160 ký được cho phép.
022 Số điện thoại không hợp lệ. Chỉ có 20 ký tự được cho phép.
023 Một lỗi đã xảy ra. Vui lòng làm mới và thử lại lần nữa hoặc liên hệ Hỗ trợ khách hàng.
024 Tên đăng nhập đã tồn tại. Vui lòng chọn tên đăng nhập khác. Tên đăng nhập phải có từ 3-15 ký tự và chữ số (a-z, A-Z, 0-9).
025 Một lá thư chào mừng đã được gửi đến hộp thư của bạn. Vui lòng kiểm tra hộp thư đến của hộp thư mà bạn đăng ký và nếu như bạn muốn cập nhật thông tin cho tình trạng đăng ký của bạn, vui lòng liên hệ Hỗ trợ khách hàng.

Đăng nhập thành viên

Mả số lỗi Mô tả lỗi
1 Chào mừng, !
002 Tên đăng nhập không hợp lệ. Vui lòng thử lại.
007 Mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng thử lại.
026 Mã số an toàn không hợp lệ. Vui lòng thử lại.
027 Không tồn tại

Quên Mật khẩu

Mả số lỗi Mô tả lỗi
0 Xin lỗi, việc lấy lại mật khẩu của bạn không thành công.
Vui lòng liên hệ Hỗ trợ khách hàng.
1 Mật khẩu mới của bạn đã được gửi đến hộp thư mà bạn đăng ký.
002

Tên đăng nhập không hợp lệ.
Xin lỗi, việc lấy lại mật khẩu của bạn không thành công
Vui lòng liên hệ Hỗ trợ khách hàng.

028 Câu trả lời không hợp lệ. Đây là trường hợp nhạy cảm và tất cả câu trả lời phải được nhập đúng như đã định trước. Vui lòng thử lại lần nữa.
029 Mã số không hợp lệ. Vui lòng thử lại lần nữa.

Đổi mật khẩu

Mã số lỗi Mô tả lỗi
1 Mật khẩu của bạn đã được thay đổi thành công.
030 Vui lòng nhập vào mật khẩu hiện tại.
031

Các mật khẩu mới không khớp. Vui lòng thử lại.

032 Mật khẩu không hợp lệ. Mật khẩu phải có 6-12 ký tự và chữ số (A-Z, 0-9)

Đặt cọc

Mã lỗi Mô tả lỗi
1 Đặt cọc thành công.
0 Xin lỗi, chúng tôi không thể thực hiện yêu cầu của bạn. Vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ trợ khách hàng.
033 Vui lòng nhập vào số tiền bạn muốn đặt cọc.
034 Số tiền không hợp lệ. Vui lòng nhập số tiền bạn muốn đặt cọc.
007 Mật khẩu không hợp lệ. (Mật khẩu bạn đã nhập không chính xác). Vui lòng thử lại.
035 Vui lòng nhập vào mật khẩu của bạn.
036 Có lỗi xảy ra. Vui lòng làm mới và thử lại lần nữa hoặc liên hệ Hỗ trợ khách hàng.

Thu hồi

Mả số lỗi Mô tả lỗi
1 Cám ơn. Lệnh rút tiền của bạn đã gửi đi thành công. Nếu bạn muốn hủy bỏ lệnh rút tiền này, vui lòng bấm vào đây.
0 Xin lỗi, chúng tôi không thể xử lý yêu cầu của bạn. Vui lòng liên hệ bộ phạn Hỗ trợ khách hàng.
037 Xin vui lòng nhập số tiền bạn muốn rút.
038 Số tiền được nhập không hợp lệ. Vui lòng nhập vào số tiền rút bằng chữ số.
007 Mật khẩu không hợp lệ. (Mật khẩu bạn đã nhập không chính xác) Xin vui lòng thử lại.
035 Vui lòng nhập vào mật khẩu.
039 Số tiền bạn muốn rút thấp hơn số tiền rút tối thiểu được cho phép.
036 Số dư tài khoản không cập nhật. Vui lòng làm mới để thử lại lần nữa hoặc liên hệ Hỗ trợ khách hàng.
Mả số lỗi Mô tả lỗi
1 Lệnh rút tiền của bạn đã được hủy bỏ thành công.
0 Xin lỗi, chúng tôi không thể xử lý yếu cầu của bạn. Xin vui lòng liên hệ Hỗ trợ khách hàng.
1001 Phiên làm việc đã kết thúc do không hoạt động. Vui lòng đăng nhập lại để tiếp tục.