Có thể rút tiền trước khi hoàn thành yêu cầu đặt cược không?

Bạn vẫn có thể!

Bộ phận Hỗ trợ Trực Tuyến rất vui lòng hỗ trợ yêu cầu rút tiền trước khi hoàn thành yêu cầu đật cược của bạn. Tuy vậy, trong trường hợp này, các khoản tiền thưởng và tiền thắng phát sinh sẽ bị trừ đi. Số dư ban đầu hoặc phần số dư còn lại (trong trường hợp số dư ban đầu ít hơn so với tiền thưởng và tiền thắng), sẽ được thanh toán cho bạn. Bạn sẽ chịu chi phí chuyển tiền (nếu có).