Âm thanh thì vẫn tốt nhưng hình ảnh thì không hiển thị. Tôi phải làm gì?

Vấn đề này có thể gây ra bởi thiếu dung lượng để có thể chạy được đồng thời cả âm thanh và hình ảnh. Bạn có thể chỉ nhận được tín hiệu âm thanh mặc dầu hình ảnh không được hiển thị bởi vì âm thanh yêu cầu ít dung lượng hơn.