Chuyển quỹ từ ví tiền sản phẩm này sang sản phẩm khác như nào?

Nhấn vào “Chuyển Quỹ” trên thanh menu
Chọn sản phẩm mà từ đó bạn muốn chuyễn số tiền ở “Chuyển Từ” và sản phẩm mà bạn muốn nhận số tiền ở “Chuyển Đến”.
Nhập số tiền mong muốn rồi nhấn “Chuyển quỹ”
Ngay sau đó, số tiền sẽ được thể hiện ở số dư tương ứng ở từng sản phẩm
Lưu ý: Bạn chỉ có thể chuyển quỹ với khoản tiền thật