Quy tắc và điều lệ

Các sự kiện/trận đấu và kèo khác nhau sẽ có có những quy tắc và điều lệ khác nhau; và được liệt kê dưới đây trong mục “Quy Tắc Chung Cá Cược Thể Thao” trên mỗi Sự Kiện hay loại Kèo/cược được đề cập trong Website này. Dưới đây là các quy tắc cá cược chung đối với tất cả các Sự Kiện và loại cược, và cần được tuân thủ nghiêm ngặt. Trong trường hợp áp dụng, các quy định và định nghĩa nêu trong Điều khoản và Điều kiện sẽ được công bố trên website Dafabet và sẽ áp dụng đối với các Quy tắc và Điều Lệ này.