Thông tin cá nhân của bạn có an toàn tại Dafabet?

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào trừ khi bạn đã cho phép chúng tôi làm như vậy hoặc nếu có yêu cầu pháp luật hay khi Dafabet tin rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ quy trình pháp lý.