Tôi có thể hủy bỏ cược đã đặt hay không?

Một khi bạn đã đặt cược thì phiếu cược sẽ không thể hủy bỏ.