Làm thế nào để kích hoạt chức năng Javascript trong trình duyệt của tôi?

Để khởi động JavaScript, hãy theo hướng dẫn dưới đây cho trình duyệt của bạn. Internet Explorer 6 hoặc cao hơn: 1. Nhấn vào ‘Tools’, sau đó nhấn vào ‘Internet Options’ 2. Nhấn vào thanh ‘Security’ 3. Nhấn vào nút ‘Custom Level’ 4. Chạy xuống mục ‘Scripting’ 5. Kiểm tra ‘Enable’ bên dưới ‘Active scripting’, ‘Allow paste operations via script’, và ‘Scripting of Java applets’ 6. Nhấn vào nút ‘OK’ Firefox: 1. Nhấn vào ‘Tools’ và sau đó ‘Options’ 2. Nhấn vào ’Content’ 3. Kiểm tra mục với được đánh dấu ‘Enable Javascript’