Làm thế nào để kiểm tra nếu tôi đã cài đặt Flash vào máy tính của mình?

Chỉ cần nhấn https://helpx.adobe.com/flash-player.html và bạn sẽ nhìn thấy cửa sổ hiện ra và yêu cầu rằng “ Bạn đã cài đặt Flash thành công” hoặc yêu cầu bạn cài đặt phiên bản Flash mới nhất.